Popüler Yayınlar

29 Aralık 2012 Cumartesi

Sırr-ı men ez nâle-i men dûr nist...


1.   Bişnev in ney çün hikâyet mîküned
      Ez cüdâyîhâ şikâyet mîküned

                               Dinle, bu ney neler hikâyet eder,
                               ayrılıklardan nasıl şikâyet eder.

2.   Kez neyistân tâ merâ bübrîdeend
                   Ez nefîrem merd ü  zen nâlîdeend

                               Beni kamışlıktan kestiklerinden beri feryâdımdan
erkek ve kadın müteessir olmakta ve inlemektedir.

3.   Sîne hâhem şerha şerha ez firâk
                   Tâ bigûyem şerh-i derd-i iştiyâk

                               İştiyâk derdini şerhedebilmem için, ayrılık acılarıyle
şerha şerhâ olmuş bir kalb isterim.

4.   Herkesî kû dûr mand ez asl-ı hiş
                   Bâz cûyed rûzgâr-ı vasl-ı hîş

                               Aslından vatanından uzaklaşmış olan kimse, orada geçirmiş olduğu zamanı tekrar arar.

5.    Men beher cem’iyyetî nâlân şüdem
                     Cüft-i bedhâlân ü hoşhâlân şüdem

                               Ben her cemiyette, her mecliste inledim durdum. Bedhâl (kötü huylu) olanlarla da, hoşhâl (iyi huylu) olanlarla da düşüp kalktım.

6.   Herkesî ez zann-i hod şüd yâr-i men
                   Vez derûn-i men necüst esrâr-i men

                               Herkes kendi anlayışına göre benim yârim oldu. İçimdeki 
esrârı araştırmadı.

7.   Sırr-ı men ez nâle-i men dûr nist
                    Lîk çeşm-i gûşrâ an nûr nîst

                               Benim sırrım feryâdımdan uzak değildir. Lâkin her gözde onu görecek nûr, her kulakda onu işitecek kudret yoktur.

8.   Ten zi cân ü cân zi ten mestûr nîst
                     Lîk kes râ dîd-i cân destûr nîst

                               Beden ruhdan, ruh bedenden gizli değildir. Lâkin herkesin rûhu 
görmesine ruhsat yoktur.

9.   Âteşest în bang-i nây ü nîst bâd
                      Her ki în âteş nedâred nîst bâd

Şu neyin sesi âteşdir; havâ değildir. Her kimde bu âteş yoksa, o kimse yok olsun.

10.  Âteş-i ıskest ke’nder ney fütâd
                       Cûşiş-i ışkest ke’nder mey fütâd

                               Neydeki âteş ile meydeki kabarış, hep aşk eseridir.

11.  Ney harîf-i herki ez yârî bürîd
                      Perdehâyeş perdehây-i mâ dirîd

                               Ney, yârinden ayrılmış olanın arkadaşıdır. Onun makam perdeleri,
bizim nûrânî ve zulmânî perdelerimizi -yânî, vuslata mânî olan perdelerimizi- yırtmıştır.

12.   Hem çü ney zehrî vü tiryâkî ki dîd
                       Hem çü ney dem sâz ü müştâkî ki dîd

                               Ney gibi hem zehir, hem panzehir; hem demsâz, hem müştâk bir 
şeyi kim görmüştür

13.   Ney hadîs-i râh-i pür mîküned
                       Kıssahây-i ışk-ı mecnûn mîküned

                                Ney, kanlı bir yoldan bahseder, Mecnûnâne aşkları hikâye eder.

14.   Mahrem-î în hûş cüz bîhûş nist
                       Mer zebânrâ müşterî cüz gûş nîst

                                 Dile kulakdan başka müşteri olmadığı gibi, mâneviyâtı idrâk 
etmeye de bîhûş olandan başka mahrem yoktur

15.   Der gam-î mâ rûzhâ bîgâh şüd
                      Rûzhâ bâ sûzhâ hemrâh şüd

                                  Gamlı geçen günlerimiz uzadı ve sona ermesi gecikti. O günler, mahrûmiyyetten ve ayrılıktan hâssıl olan ateşlerle arkadaş oldu –yânî, ateşlerle, 
yanmalarla geçti - .

16.   Rûzhâ ger reft gû rev bâk nîst
                      Tû bimân ey ânki çün tû pâk nist

                                  Günler geçip gittiyse varsın geçsin. Ey pâk ve mübârek olan 
insân-ı kâmil; hemen sen vâr ol!..

17.   Herki cüz mâhî zi âbeş sîr şüd
                      Herki bîrûzîst rûzeş dîr şüd

                                  Balıktan başkası onun suyuna kandı. Nasibsiz olanın da 
rızkı gecikti.

18.   Der neyâbed hâl-i puhte hîç hâm
                      Pes sühan kûtâh bâyed vesselâm

                                  Ham ervâh olanlar, pişkin ve yetişkin zevâtın hâlinden anlamazlar. 
O halde sözü kısa kesmek gerektir vesselâm.